Dok je sme­nje­ni le­vi­čar­ski pred­sed­nik Pe­dro Ka­sti­ljo u pri­tvo­ru, nje­go­vi po­dr­ža­va­o­ci se na uli­ci su­ko­blja­va­ju s voj­skom i po­li­ci­jom

Pe­ru pre­ži­vlja­va te­šku po­li­tič­ku kri­zu – sad već biv­ši pred­sed­nik je u za­tvo­ru, nje­go­vi po­dr­ža­va­o­ci da­ni­ma pro­te­stu­ju, voj­ska je iza­šla na uli­ce, a u su­ko­bi­ma sna­ga re­da i de­mon­stra­na­ta po­gi­nu­lo je naj­ma­nje 15 lju­di.

Kad je le­vi­čar­ski šef dr­ža­ve Pe­dro Ka­sti­ljo pro­šle ne­de­lje sme­njen i uhap­šen, po­kre­nut je ta­las de­mon­stra­ci­ja pro­tiv no­ve vla­de. Pro­te­sti ne je­nja­va­ju iako je tek po­sta­vlje­na pred­sed­ni­ca Di­na Bo­lu­ar­te pro­gla­si­la van­red­no sta­nje i iz­ve­la voj­sku na uli­ce.

Sud je pre­kju­če od­lu­čio da će Ka­sti­ljo osta­ti naj­ma­nje go­di­nu i po u pri­tvo­ru dok če­ga su­đe­nje zbog po­bu­ne. Biv­ši pred­sed­nik je osum­nji­čen za dr­žav­ni udar jer je pro­šle ne­de­lje hteo da ras­pu­sti skup­šti­nu, što je špan­ski dnev­nik „Pa­is” na­zvao Ka­sti­ljo­vim „po­li­tič­kim sa­mo­u­bi­stvom”. Ume­sto da pred­sed­nik sme­ni par­la­ment, par­la­ment je sme­nio pred­sed­ni­ka, po­sta­vlja­ju­ći do­ta­da­šnju pot­pred­sed­ni­cu za no­vog še­fa dr­ža­ve. Po­sla­ni­ci su ukla­nja­nje Ka­sti­lja oprav­da­li pred­sed­ni­ko­vom „traj­nom mo­ral­nom ne­spo­sob­no­šću”.

Ka­sti­ljo je na­me­ra­vao da ras­pu­sti za­ko­no­dav­nu gra­nu vla­sti jer su kon­gre­sme­ni hte­li da ga sme­ne već tre­ći put ot­ka­ko je pro­šle go­di­ne iza­bran za pred­sed­ni­ka. Kon­gres je pod kon­tro­lom opo­zi­ci­je, od­no­sno po­li­tič­ke eli­te iz Li­me, dok je Ka­sti­ljo iza­bran za­hva­lju­ju­ći po­dr­šci si­ro­ma­šnih se­lja­ka i autoh­to­nog sta­nov­ni­štva iz unu­tra­šnjo­sti ze­mlje. Upra­vo su ze­mljo­rad­ni­ci, čla­no­vi sin­di­ka­ta i do­mo­ro­ci s An­da po­sled­njih da­na ma­sov­no sti­za­li u Li­mu i de­mon­stri­ra­li pro­tiv Ka­sti­ljo­ve sme­ne. Po­li­ci­ja i voj­ska su­ko­blja­va­ju se ši­rom ze­mlje. Sna­ge re­da usmr­ti­le su 15 de­mon­stra­na­ta, ali ima i pri­ja­va o dru­gim žr­tva­ma, lju­di­ma ko­ji su pre­mi­nu­li jer, na pri­mer, zbog blo­ka­de pu­te­va ni­su na vre­me sti­gli u bol­ni­cu. Uče­sni­ci pro­te­sta po­di­gli su ba­ri­ka­de i jed­no vre­me blo­ki­ra­li put ka aero­dro­mu u pre­sto­ni­ci. Mno­gi tu­ri­sti su „za­ro­blje­ni” po­što su im le­to­vi ot­ka­za­ni, kao što je ot­ka­zan i voz za glav­nu tu­ri­stič­ku de­sti­na­ci­ju Ma­ču Pik­ču.

De­mon­stran­ti tra­že oslo­ba­đa­nje Ka­sti­lja i no­ve pred­sed­nič­ke i par­la­men­tar­ne iz­bo­re. No­va pred­sed­ni­ca je pr­vo is­ta­kla da će od­slu­ži­ti do kra­ja Ka­sti­ljo­vog man­da­ta, što je 2026. go­di­na, ali je zbog pri­ti­ska de­mon­stra­na­ta obe­ća­la iz­bo­re u apri­lu 2024. ili čak u de­cem­bru 2023. Di­na Bo­lu­ar­te, pr­va pred­sed­ni­ca u isto­ri­ji Pe­rua, na­la­zi se u ne­za­vid­noj si­tu­a­ci­ji. U oči­ma uče­sni­ka pro­te­sta ona je ne­le­gi­tim­na pred­sed­ni­ca. Kao i Ka­sti­ljo, ne­is­ku­sna je u po­li­ti­ci i ne­ma po­dr­šku par­la­men­ta. Kon­gre­sme­ni su je iza­bra­li sa­mo za­to da bi iz­be­gli no­ve iz­bo­re. Pre­ma is­tra­ži­va­nji­ma jav­nog mnje­nja pro­šlog me­se­ca, skup­šti­na je in­sti­tu­ci­ja ko­ja uži­va naj­ma­nje po­ve­re­nje gra­đa­na. Čak 90 od­sto Pe­ru­a­na­ca mi­sli da ih kon­gre­sme­ni ne pred­sta­vlja­ju i da lo­še ra­de po­sao. No­va pred­sed­ni­ca je še­sti pe­ru­an­ski pred­sed­nik za po­sled­njih šest go­di­na.

Ka­ko je sme­nje­ni li­der po­ru­čio iz pri­tvo­ra, on je i da­lje le­gi­tim­ni pred­sed­nik, dok je nje­go­va do­ne­dav­na pot­pred­sed­ni­ca „uzur­pa­tor­ka”. Po­li­tič­ka i eko­nom­ska eli­ta osta­le su za­pre­pa­šće­ne kad je sin ze­mljo­rad­ni­ka i se­o­ski uči­telj pro­šle go­di­ne na iz­bo­ri­ma po­be­dio Ke­i­ko Fu­hi­mo­ri, kćer­ku biv­šeg auto­krat­skog pred­sed­ni­ka Al­ber­ta Fu­hi­mo­ri­ja. Ipak, Ka­sti­ljo ni­je uspe­vao da pro­gu­ra svo­je za­ko­ne i me­re. Mi­ni­stri su ga li­stom na­pu­šta­li, a opo­zi­ci­ja ga je op­tu­ži­va­la za ko­rup­ci­ju.

Sad mu je od­re­đen pri­tvor da ne bi po­be­gao iz ze­mlje, po­što je na­vod­no uhap­šen na pu­tu za mek­sič­ku am­ba­sa­du, gde je hteo da za­tra­ži azil.

Politika

Share: